Vertrouwelijkheidspolitiek

Urbiscope eerbiedigt het privé-leven van elke gebruiker van deze website. Het vermelde beleid inzake vertrouwelijkheid hieronder legt de voorwaarden uit waarin Urbiscope een persoonlijke informatie kan verzamelen die u betreft, tijdens uw bezoeken van de website en hoe Urbiscope bovengenoemde informatie kan gebruiken.

Welke persoonlijke informatie URBISCOPE verzamelt zij op de gebruikers van de website?
Wij kunnen ertoe aangezet worden om een persoonlijke informatie te verzamelen teneinde uw contacten met URBISCOPE te verbeteren en te verpersoonlijken.

Wij verzamelen hoofdzakelijk twee persoonlijke categorieën van informatie:

Wij kunnen de persoonlijke informatie ontvangen en opslaan die u ingaat op de website, die u in on-line formulieren grijpt of die u door een ander middel levert. U kunt besluiten om ons volledige of gedeeltelijke inlichtingen te verstrekken, maar in dit geval, kan het gebeuren dat u het geheel van de functies van onze website niet kunt gebruiken.

Bovendien verzamelt URBISCOPE een niet- identificeerbare informatie. Telkens als u URBISCOPE contact opneemt, ontvangen wij en slaan bepaalde soorten niet- identificeerbare gegevens op. Wij kunnen, bijvoorbeeld, „een cookies“ gebruiken om een informatie te verkrijgen wanneer u zich op onze plaats met uw navigator Web aansluit. „Een cookie“ is een alfanumerieke identificatie die wij naar uw machine via uw navigator verzenden en dat wij op uw harde schijf registreren. Dit cookie laat ons toe om uw computer te erkennen wanneer u onze website bezoekt. De staaf van werktuigen van het merendeel van de navigatoren Web bevat het menu „Hulp“. Stelt u uit tot deze afdeling om hoe u van de ontvangst van „een cookie te weten“ verwittigd kunt worden en hoe u kunt désactiver „cookies“. Evenwel bevelen wij u aan om „cookies“ te laten geactiveerd, want zij kunnen u toelaten om ontwikkelde functies van onze website te gebruiken.

Hoe gebruiken wij de persoonlijke informatie en de niet- identificeerbare informatie?
URBISCOPE gebruikt de persoonlijke inlichtingen die u ons overeenkomstig dit beleid van vertrouwelijkheid verstrekt. Als u persoonlijke inlichtingen in een gegeven kader verstrekt, kunnen wij ertoe aangezet worden om ze te gebruiken bij dit enige kader. Als, bijvoorbeeld, u met ons per elektronische post contact opneemt, kunnen wij ertoe aangezet worden om de persoonlijke informatie te gebruiken die u ons hebt meegedeeld om op een vraag te antwoorden dat u ons hebt overgebracht, een probleem oplossen waarvan u ons aandeel hebt gedaan of op uw kandidatuur in het geval van een aanbod van dienst antwoorden.

URBISCOPE gebruikt eveneens uw persoonlijke informatie en van andere verzamelde niet- identificeerbare informatie over de website om de inhoud en de functies van de plaats te verbeteren, beter onze klanten en onze markten omlijnen en onze producten en onze diensten verbeteren.

URBISCOPE kan eveneens uw persoonlijke informatie gebruiken om met u contact op te nemen, elektronisch of ander, om u informatie te verstrekken over onze producten of onze diensten die u zouden kunnen interesseren of het gebruik van onze website vergemakkelijken. In dit geval de informatie die wij u verzenden bevat instructies die u toelaten om niet meer deze informatie te ontvangen.

URBISCOPE deelt zij de persoonlijke informatie mee die zij ontvangt?
Wij hebben niet voor roeping om de persoonlijke informatie te verkopen betreffende onze gebruikers. Deze persoonlijke informatie is van wezenlijk belang voor onze betrekkingen met onze klanten en wij behandelen ze met de grootste strengheid en de grootste naleving. Evenwel in bepaalde gevallen, kunnen wij ertoe aangezet worden om ze mee te delen aan bepaalde derden onder de hieronder bepaalde omstandigheden.
De inschrijving aan de nieuwsbrieven van onze adverteerders: wanneer u zich aan een steun inschrijft of dat u een coupon drukt die door een van onze adverteerders wordt uitgegeven, stemt u eveneens ermee in om zich aan de elektronische brief van deze adverteerder in te schrijven. In dit strikte kader, wordt de persoonlijke informatie die u betreft, aan de adverteerder in kwestie voorgelegd. Alle informatie die hij u via de plaats of een elektronische brief zal richten valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

De marketing: de informatie betreffende URBISCOPE, aan zijn producten of zijn diensten die u ons meedeelt op de website kan aan een publicitair eind of marketing gebruikt worden.

De bescherming van URBISCOPE en de derden: wij kunnen ertoe aangezet worden om de persoonlijke informatie bekend te maken wanneer dat deze informatie noodzakelijk is om ons aan te passen aan de wetgeving, rechten, goederen, onze klanten, URBISCOPE of derden beschermen of ons aanpassen aan de Termen en voorwaarden en andere regelgeving. Wij kunnen eveneens de persoonlijke informatie met andere entiteiten uitwisselen om de fraude te bestrijden en de risico's te verminderen.

De openbare zones: alle informatie die u in de openbare zones voorlegt heeft openbaar beschouwd. URBISCOPE controleert de acties van de andere gebruikers van de website niet die met de informatie worden verenigd, die u in de openbare zones verspreidt en voor deze acties verantwoordelijk gehouden kan worden. Bovendien kan de persoonlijke informatie die u in de openbare zones voorlegt verzameld en door anderen gebruikt worden om u niet gevraagde berichten te verzenden of voor andere doeleinden.
 
Hoe beschermt URBISCOPE mijn persoonlijke informatie?
URBISCOPE beschermt op redelijke wijze de persoonlijke inlichtingen die u ons verstrekt op de website tegen de toegangen niet - toegelaten, de afschaffing of elke wijziging. Evenwel kan de veiligheid Internet niet gegarandeerd worden. Bijgevolg verzendt geen vertrouwelijke informatie over de website.

Toegang tot uw persoonlijke informatie
Als u uw persoonlijke informatie wilt controleren om ze te corrigeren of ze afschaffen, URBISCOPE per elektronische post op het adres contact opneemt dat onder de rubriek voorkomt, met ons contact opnemen. Als u uw persoonlijke informatie wilt afschaffen, moet u weten dat een overblijvende informatie in de registraties en de archieven van URBISCOPE kan blijven, in welk geval verbindt URBISCOPE zich ertoe om niet ze te gebruiken voor commerciële doeleinden. URBISCOPE behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke informatie te behouden als wij u hebben verboden om de website te bereiken of opgeschort of uw toegang tot de plaats in geval van niet-naleving van de Termen en voorwaarden beperkt.
 
Wat zijn mijn keuze?
Zoals hij in het beleid inzake vertrouwelijkheid wordt aangegeven, kunt u geen persoonlijke inlichtingen verstrekken, maar in dit geval, dreigt u om niet bepaalde functies van onze website te kunnen gebruiken.

Band aan de derde plaatsen
Sinds onze website, kunt u derde plaatsen via een band bereiken. U aanvaardt dat het gebruik van deze derde plaatsen door het beleid inzake vertrouwelijkheid inzake elk van deze plaatsen en niet door die van URBISCOPE wordt geregeld. URBISCOPE kan niet verantwoordelijk voor de acties van de bedieners van de derde plaatsen gehouden worden.

Wijzigingen van de termen en voorwaarden
URBISCOPE behoudt zich het recht voor om de Termen en voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. In dit geval zal de nieuwe versie beschikbaar op de website zijn. U geeft toe dat hij u rust om de Termen en voorwaarden regelmatig te controleren en dat het gebruik van de website inwilliging van deze wijzigingen geldt.

Invaliditeit
In het geval dat een deel deze Termen en voorwaarden, met inbegrip van zich en zonder de nee- verantwoordelijkheidsclausule of de clausule van verantwoordelijkheidsbeperking ertoe te beperken, niet- geldig of niet- van toepassing overeenkomstig de wetgeving geldend zou verklaard worden, zal de clausule niet- geldig of niet- van toepassing door geldige een clausule van toepassing nabij de geest en de formulering van de clausule van oorsprong, zonder de andere clausules van de Termen en voorwaarden te beïnvloeden vervangen worden.

Wetgeving
De Termen en de voorwaarden worden door het Belgische recht geregeld. In geval van geschil betreffende deze termen en voorwaarden of website, enig zullen de Belgische Rechtbanken bevoegd zijn.

Met ons contact opnemen
Voor elke vraag betreffende de Termen en voorwaarden, aarzelt niet om met ons contact op te nemen.