Deze plaats wordt door Urbiscope besloten BVBA bestuurd.

Alvorens deze plaats te gebruiken

Gebruikt deze plaats slechts na de termen en voorwaarden hieronder gelezen te hebben en aanvaard hebben. Merkt op dat deze termen en voorwaarden geschikt zijn om op elk moment te veranderen. Raadpleegt regelmatig deze bladzijde om de updates te controleren.

Termen en voorwaarden

Met betrekking tot de auteursrechten
Alle inhoud van deze plaats, met inbegrip van de teksten, beelden, video's, muziek, designs, enz, is het eigendom van Urbiscope of een derde toegestaan Urbiscope om gebruik ervan te maken. Deze rechten worden door de internationale wetten op de copyrights, de merken en ander intellectueel eigendom beschermd. Buiten de download en van de indruk van documenten voorzien door de wet, moet u niet voortbrengen, overbrengen, opstellen (op websites), verzenden, uitwissen, de inhoud van deze plaats wijzigen of aanpassen.

Nee- verantwoordelijkheidsclausule
Urbiscope geeft permanent aandacht aan net zoveel details dan mogelijk in het bestuur van deze plaats. Nochtans kunnen wij de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie van deze plaats of werking van de plaats niet garanderen zelf. Urbiscope maakt zich van elke verantwoordelijkheid wat de schade of verliezen betreft los die door het gebruik van deze plaats of de onmogelijkheid wordt veroorzaakt om deze plaats te gebruiken, welk in de oorzaak is.
Bovendien maakt Urbiscope zich van elke verantwoordelijkheid wat de problemen van software, van materiaal betreft los of ander die van het gebruik van deze plaats zouden kunnen voorkomen. Merkt eveneens op dat de opgestelde informatie over deze plaats de omstandigheden van het moment weergeeft waar zij zijn opgesteld, en het kan gebeuren dat de opgestelde informatie van de huidige omstandigheden verschilt

Bovendien hoewel Urbiscope op onzekere wijze de elektronische post, de debatten, de zendingen, de overdrachten of anderen kan controleren over de website, belooft Urbiscope niet om het te doen en kan niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie, noch van eerroof, processen van voornemen, weglatingen, fouten, leugens, obsceniteiten, pornografische informatie, risico's, blasfemische informatie, onnauwkeurigheden of aankondigingen met het oog op zwendel gehouden worden die op zijn plaats blijkt. Het is strikt verboden een informatie menaçantes te verzenden of over te brengen, lasterlijk, vies, schandalig of van pornografische aard of blasfemisch of elke informatie die een gedrag vormt of stimuleert dat als een belediging wordt beschouwd of dat uw verantwoordelijkheid of een duidelijke overtreding van de wet kan tot gevolg hebben. Urbiscope verbindt zich ertoe om ten volle met de rechterlijke autoriteiten samen te werken of om elke rechtvaardigheidsbeslissing toe te passen hem vragend of hem bevelend om de identiteit van iedere verantwoordelijke gebruiker te leveren voor de zending van zo'n informatie of documenten.

Band van toegang tot andere websites sinds deze website
Deze plaats houdt verband met andere websites waar op wij geen enkele controle uitoefenen. De band wordt in een praktisch doel geleverd. U geeft toe dat Urbiscope geen enkele controle op de inhoud van deze plaatsen heeft en dat deze Termen en voorwaarden niet deze plaatsen regelen. Bijgevolg aanvaardt u dat Urbiscope met het oog hierop geen enkele verbintenis noch geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet wat de inhoud van de verbonden websites aangaat betreft en dat zij niet voor hun inhoud en voor gebruik verantwoordelijk gehouden kan worden dat wordt erover gemaakt. Een band naar een website van niet Urbiscope impliceert niet dat Urbiscope verantwoordelijk voor de zogenaamde inhoud van de plaats of de verwezen producten of diensten is. Als u een band naar een plaats gebruikt van niet Urbiscope, doet u het met kennis van zaken en hij is van uw verantwoordelijkheid om alle vereiste veiligheidsmaatregelen te treffen om uw computer tegen de virussen of andere schadelijke parasieten te beschermen.
Te eerbiedigen regels om een verband naar deze website te leggen
Opgelet: door een verband met deze website te leggen aanvaardt u de Termen en voorwaarden en u verbindt zich ertoe om de hieronder vermelde regels te eerbiedigen. Als u de Termen niet aanvaardt en voorwaarden of als de regels niet wilt eerbiedigen hieronder, legt geen verband met deze plaats.

Door u met deze plaats te verbinden, aanvaardt u:
- om een verband naar de inhoud van de plaats te leggen, maar niet om het te repliceren;
- om geen milieu van scheepvaart of ander rond de website van ADT te creëren;
- om niet te laten veronderstellen dat Urbiscope u ondersteunt of uw producten ondersteunt;
- om geen valse vertegenwoordiging van uw verhoudingen tussen uw website en Urbiscope te geven;
- om niet op uw website van de valse, onjuiste of bedrieglijke informatie te leveren over Urbiscope of zijn diensten of die nog zijn diensten kunnen benadelen;
- om niet het logo van Urbiscope of de plaatsen te gebruiken dat hij zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van Urbiscope beheert;
- om in uw website geen inhoud in te sluiten kunnend als ongeoorloofd, mensonwaardig, offensant geïnterpreteerdn worden of veroorzakend de discussie en controleren dat hij door een publiek van elke leeftijd gelezen kan worden.

Aansluiten Internet
De inhoud van deze plaats is bestemd om op optimale wijze met een aansluiten hoog debiet gezien te worden.
Het aanbevolen aansluiten: ADSL, kabel of ander aansluiten met een gelijk of hoger debiet om 1,5 Mbps.

Navigator
Wij bevelen u aan om deze plaats met de volgende configuratie te raadplegen. Gelieve op te merken dat deze plaats niet juist of niet te kennen gegeven zou kunnen worden aangegeven worden van erg door een andere configuratie te gebruiken, of zelfs met de configuratie die, volgens uw parameters wordt aanbevolen.

• Voor de gebruikers van Windows
Microsoft Internet Explorer 5.5 of later
Latere Firefox 1.0 of
Later netscape 7.0 of
• Voor de gebruikers van Macintosh
Latere safari 1.3 of
Latere Firefox 1.0 of
Later netscape 7.0 of
Aanvullende programma's
Flash Player Worm. 8 of later is noodzakelijk om deze plaats te kennen te geven.

Resolutie
Deze plaats wordt voor een display in 1024x768 of meerdere, in manier kleur geoptimaliseerd.

JavaScript
Bepaalde inhoud van deze plaats gebruikt scripts Java. Als JavaScript in de parameters van uw navigator désactivé, zou deze inhoud niet zich juist of niet kunnen aangeven juist werken. Om deze inhoud aan te geven, activeert JavaScript in de parameters van uw navigator.

Bladen van stijl
Deze plaats gebruikt bladen van stijl. Als de bladen van stijl in de parameters van uw navigator désactivées, zouden bepaalde bladzijdes niet zich juist kunnen aangeven. Wanneer u deze plaats gebruikt, bevelen wij u aan om de bladen van stijl in de parameters van uw navigator te activeren.

Prijs van de modules van basis

- Formules lysard verenigingen

- Formules plaatsen verenigingen

- Formules handeldrijvende plaatsen

- Formules lysard handeldrijvend

Algemene voorwaarden voor verkoop

1. Door het feit zelfs van zijn bestelling, wordt de klant van deze voorwaarden lid en geeft uitdrukkelijk op degenen, algemeen en bijzonder, die op zijn eigen commerciële documenten zouden voorkomen.
Bepaalde voorwaarden voor de klant kunnen aanvaard worden in zoverre zij werden aanvaard schriftelijk door de verkoper heeft en alleen voor de betrokken bestelling.

2. Elke bestelling door de klant vormt een stevige verplichting van zijn kant. Het aanbod gedaan door de verkoper wordt aan documentaire titel, zonder verplichtingen gedaan. De verkoper wordt jegens zijn klanten slechts door zijn inwilliging van de bestelling in dienst genomen. Zij zijn geldig slechts tijdens de termijn die, of bij gebrek aan aanwijzing, tijdens 15 dagen wordt aangegeven.

3. Elke verandering die gedurende of na het uitvoeren van het werk is gebracht, wordt als „correctie van auteur“ beschouwd en valt ten laste van de klant. Alle wijzigingen zullen gefactureerd worden.

4. De rekeningen zijn betaalbaar aan dertig dagen datum van facturation*. In geval van niet- betaling op de vervaldag, zal het bedrag van de rekening automatisch met 10% als schadevergoeding verhoogd worden conventionele en forfaitaire, met een minimum van 50 EUR worden de belangen voor late betaling van rechtswege en zonder aanmaning vanaf de afloop van het uitstel van betaling gemoeten.
(*) in bepaalde gevallen, behoudt de verkoper zich het recht voor om de betaling te eisen voor de levering of binnen een lager termijn dan 30 dagen.

5. Elke vraag van werk impliceert de verplichting vanwege de klant de kosten ervan te betalen, zelfs in geval van niet- inwilliging en in het stadium van uitvoering waar hij zich bevindt.

6. De klant die een commando geeft is geacht het recht hebben erover. Hij neemt, eventueel, elke verantwoordelijkheid jegens de derde op en maakt de verantwoordelijkheid van de verkoper los.

7. De verkoper gaat elke verantwoordelijkheid voor achteruit wat teksten gevraagd door de klant en gebonden aan zijn goedkeuring is.

8. Rekening houdend met de wettelijke vaststelling wat het artistieke en industriële eigendom betreft, blijven alle werkzaamheden, welk in de gebruikte techniek is, het exclusieve eigendom van de verkoper, tenzij er uitdrukkelijke facturering van de rechten op de werkzaamheden is.

9. Aangezien elk werk met het oog op een enige toepassing wordt verwezenlijkt, moet de verkoper verplicht van om het even welk ander gebruik in kennis gesteld worden dat derhalve door verhoging van de vraagprijs zal gefactureerd worden. Dit in zoverre de auteursrechten niet zouden gekocht worden.

10. De verandering van een of verschillende voorwaarden hierboven heeft geen enkele wijziging aan de andere voorwaarden tot gevolg die van strikte toepassing blijven. Deze verandering betreft alleen de relatieve bestelling en is uitzonderlijk.

11. De implementatie begint aan de ontvangst van een voorschot van 50%. Het saldo wordt aan het eind van het project gemoeten.

12. Alle geschillen in onenigheden vallen uitsluitend onder de rechtspraak van de Rechtbanken van Doornik.